Επιτυχημένη αξιολόγηση Τελικής Έκθεσης Erasmus+ KA1 “Διεθνοποίηση και Καινοτομία”

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση της Τελικής Έκθεσης για το πρόγραμμα επιμόρφωσης του σχολείου μας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA1 με τίτλο «Διεθνοποίηση και Καινοτομία» που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 στο Ελσίνκι και το Ταλίν.

Οι εξωτερικοί αξιολογητές του ΙΚΥ έκριναν ότι το σχέδιο είχε υψηλά επίπεδα ποιότητας και συγκεκριμένα αναφέρουν ότι: “…. Το σχέδιο που υλοποιήθηκε ήταν συναφές με τους στόχους που τέθηκαν στην εγκεκριμένη αίτηση. …… Σύμφωνα με την τελική έκθεση οι στόχοι του σχεδίου επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό και πέρα από τη γνωριμία με καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές το σχολείο ενίσχυσε σημαντικά της ευρωπαϊκή του διάσταση αφού έχει πλέον ενεργή συμμετοχή σε σχέδια Erasmus+, eTwinning και άλλες διεθνείς συνεργασίες. …. Οι ενέργειες που αφορούν στις πρακτικές διευθετήσεις και την οργάνωση των κινητικοτήτων χαρακτηρίζονται από ποιότητα και περιγράφονται αναλυτικά στην τελική έκθεση. …Ο αντίκτυπος του σχεδίου ήταν σημαντικός και περιγράφεται αναλυτικά για τους συμμετέχοντες, το σχολείο, τους μαθητές αλλά και φορείς στην ευρύτερη κοινότητα όπως ο Δήμος Ναυπλιέων, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, το Europe Direct Πελοποννήσου με τους οποίους επιτεύχθηκαν συνεργασίες εξ αφορμής του παρόντος σχεδίου. Οι ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου ήταν απόλυτα ικανοποιητικές τόσο σε πλήθος όσο και σε ποιότητα. …”

Ως εκ τούτου κρίνουμε ότι αυτό το σχέδιο επιμόρφωσης στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ότι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή ολοκληρώθηκαν. Δημιουργήθηκε ευρωπαϊκή κουλτούρα στο σχολείο μας και ξεκινήσαμε τις συνεργασίες με Ευρωπαίους εταίρους – σχολεία μέσα από προγράμματα κινητικότητας καθηγητών και μαθητών Erasmus+ στον άξονα KA2. Έγινε διάχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων, καινοτόμων πρακτικών για την ευαισθητοποίηση και τη διεύρυνση ερεθισμάτων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

Ο σκοπός επετεύχθη με τον καλύτερο τρόπο! Και συνεχίζουμε!!!

Λεπτομέρειες για την αξιολόγηση αυτού του σχεδίου βρίσκονται στο blog του σχολείου μας για τα προγράμματα Erasmus+ https://blogs.sch.gr/1gymnafl_erasmus/?p=745.