Παράταση σχεδίου Erasmus+

Τον Αύγουστο 2023 εγκρίθηκε η αίτηση παράτασης του σχεδίου Erasmus+ ΚΑ1 του σχολείου μας. Η παράταση αφορά στο σχέδιο με κωδικό 2022-1-EL01-KA121-SCH-000063418 και αφορά σε 2 δράσεις:

  • την επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  • την επίσκεψη μαθητών σε ευρωπαϊκό σχολείο

Οι κύριοι στόχοι του σχεδίου μας είναι:

  • η χρήση καινοτόμων πρακτικών και καινοτόμων εργαλείων στη διδασκαλία
  • η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κουλτούρας  του σχολείου
  • η συμπερίληψη όλων των μαθητών στη διδασκαλία και μάθηση 
  • η υποστήριξη της διεύθυνσης του σχολείου

Την νέα σχολική χρονιά 2023-2024 θα επιμορφωθούν 10 εκπαιδευτικοί και θα μετακινηθούν σε ευρωπαϊκό σχολείο 20 μαθητές με τους συνοδούς τους.